menu
scroll down

Ditt frie advokatvalg ved rettshjelpsforsikringer

Mange er ikke klar over at de har en rettshjelpsforsikring som dekker kostnader i tvistesaker.

Det er et ordinært element i alle villa- og innboforsikringer i det norske markedet å dekke rettshjelpskostnader forsikringstaker pådrar seg i tvistesaker. Dekningene gjelder etter sine vilkår på de mest alminnelige rettsområder som privatpersoner kommer bort i. Det være seg kontraktsrettslige områder som kjøp og salg av bolig, hus, båt, bil med videre, pengekrav, rettigheter til eller i fast eiendom, nabotvister med videre. Videre finner vi rettshjelpsforsikringer i båt- og bilforsikringer, men disse er ofte overlappende med den villa-innbo forsikring en også måtte ha.

Unntatt er regulært familierettslige tvister og samværssaker om barn, samt arverettslige tvister som de mer forutsigbare type tvister privatpersoner kommer opp i. Til dekning for slike typer tvister har det vokst frem et forsikringsmarked for kollektive advokatforsikringer, typisk gjennom forbund og organisasjoner. Et eksempel på dette er HELPs advokatforsikringer i LO systemet.

Felles for slike forsikringer, er at de ikke dekker kostnader utenfor tvist, eller før det kan konstateres tvist. Tvist er det når et fremsatt krav helt eller delvis avvises av motparten. Dette er som regel ganske tidlig i enhver dialog eller prosess i saker hvor en gjenstand eller formuesgode er kilde til uenighet mellom to parter. Dermed dekkes også kostander fra et tidlig stadium for forsikringskunde.

Uavhengig av i hvilken regi en sitter på en rettshjelpsforsikring, så gjelder din rett til fritt advokatvalg. Dette er viktig for deg som kunde, fordi det å finne den riktige advokaten for deg / dere er det viktigste valget deres med tanke på utfall, foruten sakens fakta og godhet som sådan selvfølgelig. Noe av det viktigste foruten den juridiske kompetansen er å engasjere den dedikerte advokaten som følger opp saken deres tett og på en hensiktsmessig måte.

Mange forsikringsavtaler penser forsikringskunden inn på egne interne advokatressurser, som presenteres som en del av produktet. Boligkjøperforsikringer er et godt eksempel på dette. Vi snakker her om et helt og samlet forretningskonsept, hvor den advokatbistanden du mottar alltid vil være koblet sammen med selve forsikringsproduktet. Selskapene forsøker så godt de kan å organisere seg vekk fra denne virkeligheten, men den er der, og du som kunde vil ofte kunne føle på denne koblingen når din sak ikke håndteres slik du forventer.

Dette løser du med å engasjere en ekstern advokat etter ditt frie advokatvalg, og som fullt og helt med topp kompetanse håndtere din sak. Ree alltid ha glede av dette

Ditt frie advokatvalg følger av EU direktiver, iverksatt gjennom forskrift om rettshjelpsforsikring. Denne forskriften krever at forsikringsselskapet i forsikringsavtalen gir den forsikrede rett til å overlate ivaretakelsen av sine interesser til en advokat etter eget valg fra det tidspunkt den forsikrede har rett til å kreve forsikringsgiverens mellomkomst ifølge avtalen.

Dette innebærer at enhver forsikringsavtale i det norske markedet som gir kunden forsikringsdekning for rettshjelp (altså advokatkostnader) gir deg en slik rett til selv å velge advokat.

Ta kontakt med oss for en prat omkring din sak, og om dine eventuelle rettshjelpsforsikringer til å dekke tvistesaker. Som en del av et oppdrag sørger vi for å aktivere din rettshjelpsforsikring for å dekke inn kostnader.

Forskriften med hjemmel i Lov om Forsikringsavtaler finner du på Lovdata https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1992-12-04-904